Artikel 1. Definities

1.1. Wij: Ranson NV, met zetel te 8530 Harelbeke, Generaal Deprezstraat 4, met KBO nr. 0415.042.808, E-mail: info@bakersathome.be.
1.2. Jij: Een klant die zich aanmeldt op onze Webwinkel.
1.3. Klant Consument Je bent een natuurlijke persoon en koopt Producten aan in onze Webwinkel voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten jouw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
1.4. Klant Onderneming Je bent een rechtspersoon of een natuurlijke persoon en koopt Producten aan in onze Webwinkel voor doeleinden die hoofdzakelijk binnen jouw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
1.5. Webwinkel/Website www.bakersathome.be
1.6. Aanmelding Jouw aanmelding op onze Webwinkel, zoals toegelicht op onze Website.
1.7. Producten De producten die wij te koop aanbieden via onze Webwinkel.
1.8. Aankoop Elke aankoop van een Product die verricht via onze Webwinkel.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze relatie vanaf jouw Aanmelding in onze Webwinkel. Je bevestigt via deze Aanmelding kennisname en akkoord met deze algemene voorwaarden.
2.2. Indien wij deze algemene voorwaarden wijzigen, zullen we je voorafgaand in kennis stellen van de gewijzigde versie via onze Webwinkel en/of per e-mail. Je wordt vervolgens geacht deze wijzigen te aanvaarden op het ogenblik van jouw eerstvolgende Aankoop in onze Webwinkel.

Artikel 3. Aanmelding

3.1. Om via onze Webwinkel Producten te kunnen Aankopen, is een voorafgaan Aanmelding in onze Webwinkel vereist, zoals nader toegelicht op onze Website.
3.2. Je ontvangt tijdens deze Aanmelding unieke logingegevens, die je geheim zal houden en niet zal mededelen aan derden.
3.3. Je bevestigt dat je tijdens deze Aanmelding actuele, volledige en correcte gegevens opgeeft en dat je voorafgaand aan elke Aankoop nogmaals verifieert of deze gegevens actueel, volledig en correct zijn. Indien deze gegevens persoonsgegevens bevatten, worden deze gegevens door ons verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en onze privacy policy.

Artikel 4. Aanbod en prijzen

4.1. Indien wij in onze Webwinkel een model, monster, foto of voorbeeld tonen, gebeurt dit bij wijze van illustratie. De geleverde Producten voldoen aan de functionele vereisten van het getoonde model, monster, foto of voorbeeld, maar kunnen daarvan afwijken.
4.2. Wij doen ons best om onze Webwinkel zo accuraat en actueel mogelijk te houden. Indien er zich alsnog materiële vergissingen zouden voordoen, zullen wij deze verbeteren alvorens jouw Aankoop te honoreren.
4.3. Alle prijzen worden in onze Webwinkel vermeld in EURO, inclusief BTW.

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1. Aangezien onze Producten een beperkte houdbaarheidsdatum hebben in de zin van artikel VI.53 Wetboek Economisch recht (WER), kan je als Klant Consument het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 WER voorziet, niet uitoefenen bij de Aankoop van deze Producten. Het is bijgevolg niet mogelijk om een Aankoop te herroepen, het aangekochte Product terug te zenden en/of een terugbetaling van de aankoopprijs te bekomen.

Artikel 6. Levering

6.1. Wij doen ons best om te leveren binnen de opgegeven leveringstermijnen, die gelden als richttermijnen, maar beschouwen deze levertermijnen niet als een essentiële modaliteit van onze overeenkomst.
6.2. Ben je een Klant Consument, dan heb je alleszins recht op een levering binnen 30 dagen volgend op de Aankoop, of bij gebreke daarvan, minstens binnen een door jou schriftelijk opgegeven aanvullende levertermijn, die redelijk is gelet op de concrete omstandigheden. Indien wij ook niet binnen deze aanvullende termijn kunnen leveren, dan mag je als Klant Consument de Aankoop kosteloos annuleren.
6.3. De levering van de Producten vindt plaats Ex Works op onze zetel of het door jou gekozen afhaalpunt (Incoterms 2010). Indien wij een thuislevering organiseren, doen wij dit in jouw naam en voor jouw rekening. De bijkomende kosten die aan een dergelijke thuislevering verbonden zijn, worden aangeduid op onze Website.

Artikel 7. Betaling

7.1. De betaling van Producten gebeurt online op het ogenblik van de Aankoop.
7.2. De betaling van Producten gebeurt via een online betalingsmiddel dat door jouw financiële instelling ter beschikking wordt gesteld en onderworpen is aan de voorwaarden en modaliteiten die jij met deze financiële instelling bent overeengekomen.
7.3. Tenzij er sprake is van opzettelijke fout of bedrag, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van online betalingsmiddelen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud, risico en overdracht van schuldvordering

8.1. Je verwerft het eigendomsrecht van de Producten pas nadat wij integrale betaling van de Aankoopprijs hebben ontvangen.
8.2. Het risico van de aangekochte Producten gaat op jou over vanaf de levering, zoals omschreven in artikel 6.3.

Artikel 9. Klachten

9.1. Indien je zichtbare gebreken vaststelt in een geleverd Product, dien je ons dit op straffe van aanvaarding te melden binnen drie (3) werkdagen volgend op de levering zoals omschreven in artikel 6.3, en alleszins voorafgaand aan de ingebruikname, bewerking of verwerking van het Product. Ben je een Klant Consument, dan bedraagt deze termijn twee maanden vanaf het ontdekken van het gebrek.
9.2. Indien je verborgen gebreken vaststelt in een geleverd Product, dien je ons dit op straffe van verval van aanvaarding te melden binnen tien (10) werkdagen volgend op de dag waarop je het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze had moeten ontdekken. Ben je evenwel een Klant Consument, dan bedraagt deze termijn twee maanden vanaf het ontdekken van het gebrek.
9.3. Indien je schade zou lijden als gevolg van een zichtbaar of verborgen gebrek in een geleverd Product, dan dien je een rechtsvordering tot genoegdoening van deze schade op straffe van verval in te stellen binnen een termijn van 90 kalenderdagen volgend op de melding ervan overeenkomstig artikel 9.1 respectievelijk artikel 9.2. Ben je evenwel een Klant Consument, dan bedraagt deze termijn één jaar vanaf het ontdekken van het gebrek, zonder dat deze termijn korter zal zijn dan de garantietermijn bedoeld in artikel 11.1.

Artikel 10. Garantie – vrijwaring - uitsluitingen

10.1. Wij verlenen je als Klant Consument de wettelijke garantie vermeld in artikel 1649quinquies e.v. B.W. gedurende een periode van twee jaar te rekenen vanaf de feitelijke levering van de Producten. Er wordt geen andere garantie verleend.
10.2. Wij verlenen je als Klant Onderneming het wettelijk recht op vrijwaring voor verborgen gebreken in de Producten overeenkomstig artikel 1641 e.v. B.W. Er wordt geen andere garantie verleend.
10.3. De garantie bedoeld in artikel 10.1, en de vrijwaring bedoeld in artikel 10.2, is niet van toepassing in geval van oneigenlijk gebruik van de Producten, dan wel voor schade met een andere oorzaak dan een gebrek in de Producten. Onder oneigenlijk gebruik wordt onder andere begrepen, het gebruik van een Product in strijd met de gebruiksvoorwaarden vermeld op het Product.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Wij zijn slechts aansprakelijk voor voorzienbare schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van onze verbintenissen, met uitsluiting van indirecte, onrechtstreeks of gevolgschade.
11.2. Behoudens opzet of bedrog, zijn wij niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door jezelf, door derden, door overmacht of als gevolg van de omstandigheden bedoeld artikel 10.3.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Indien een overmacht situatie de uitvoering van een Aankoop onmogelijk maakt, kunnen wij de uitvoering van deze Aankoop opschorten tijdens de duur van de overmachtssituatie. Indien deze overmachtssituatie langer dan 30 dagen duurt, hebben wij beiden het recht om de Aankoop kosteloos te annuleren. De Aankoopprijs zal jou desgevallend integraal worden terugbetaald.
12.2. Indien een overmacht situatie de uitvoering van een Aankoop moeilijker, kostelijker en/of tijdrovender maakt, kunnen wij de relevante en toepasselijke aankoopmodaliteiten wijzigen. Indien je niet akkoord zou gaan met deze gewijzigde aankoopmodaliteiten, heb je recht om de Aankoop kosteloos te annuleren.
12.3. Als een overmacht situatie wordt o.a. begrepen: elk handelen of nalaten van jezelf of een derde; niet, niet –tijdige of gebrekkige levering van producten of grondstoffen door één of meerdere leveranciers of vervoerders; elektrische panne of afsluiting; wetgevende of administratieve maatregelen, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden; stakingen en vakbondsacties; epidemie; pandemie; technische problemen met betrekking tot onze Webwinkel, onze Website of onze verkooporganisatie in het algemeen; brand, wateroverlast of ongevallen in onze onderneming.

Artikel 13. Schorsing en Beëindiging

13.1. Indien jij jouw verbintenissen uit hoofde van een Aankoop niet, niet tijdig of niet volledig zou naleven, kunnen wij onze verbintenissen uit hoofde van deze Aankoop zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijk ingang opschorten, en dit totdat jij jouw verbintenissen alsnog hebt nageleefd, vermeerderd met een redelijke reorganisatietermijn.
13.2. Indien jij jouw verbintenissen uit hoofde van een Aankoop niet, niet tijdig of niet volledig zou naleven, kunnen wij de Aankoop ook beëindigen, opnieuw zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijk ingang, en jou tot een schadevergoeding aanspreken.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

14.1. Wij zijn exclusief eigenaar en/of rechtmatig licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze Website en onze Webwinkel. Jij zal geen inbreuk plegen op deze intellectuele eigendomsrechten en je ons vrijwaren voor alle schade die het gevolg zal zijn van een dergelijke inbreuk.

Artikel 15. Restbepalingen

15.1. Het Belgisch recht is van toepassing op onze relatie, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
15.2. Indien je een Klant Consument bent, worden onze eventuele geschillen uitsluitend behandeld door de materieel bevoegde rechtbanken van jouw woonplaats. Indien je een Klant Onderneming bent, worden onze eventuele geschillen uitsluitend behandeld door de materieel bevoegde rechtbanken van onze zetel.
15.3. Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere bepalingen niettemin onverkort van kracht en geven partijen de bevoegde rechtsmacht het mandaat om de getroffen bepaling te matigen binnen de grenzen van het recht op een wijze die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.