De website/webwinkel www.bakersathome.be (hierna “de Website”) is eigendom van Ranson nv – Generaal Deprezstraat 16 – 8530 Harelbeke (hierna “Ranson”):

Contactgegevens

Ranson NV
Generaal Deprezstraat 4 – 8530 Harelbeke
Telefoonnummer: +32 56 23.70.70
Faxnummer: +32 56 20.35.69
E-mailadres: info@ranson.be – info@bakersathome.be
Ondernemingsnummer: BE0415.042.808

1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere natuurlijke persoon (“JIJ”) die onze website/webwinkel gebruikt, stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens laten Ranson toe jou als natuurlijk persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Jij bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jezelf als natuurlijke persoon.

Ranson verwerkt deze persoonsgegevens steeds volgens de geldende wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, met name de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR) en de nationale uitvoeringswetgeving.

Door gebruik te maken van onze website/webwinkel verleen je toestemming voor een mogelijke verwerking van jouw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

Ranson behoudt het recht om deze Privacyverklaring aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden. We raden je niettemin aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Ranson is verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld en dat wij het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens vaststellen.

3. Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Ranson verzamelt jouw persoonsgegevens wanneer jij:

 • onze website bezoekt;
 • een account aanmaakt in onze webwinkel;
 • een bestelling plaatst in onze webwinkel;
 • klant wilt worden/wordt;
 • je inschrijft op onze nieuwsbrief;
 • onze klantendienst contacteert (bv. telefonisch of per e-mail).

Ook verwerkt onze website automatisch bepaalde persoonsgegevens via cookies. Je leest er meer over in onze cookie policy.

Ranson beoogt in principe geen persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Deze jongeren mogen zonder toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een toestemmingsverklaring afgeven.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom en gebaseerd op welke rechtsgrond

In onderstaande tabel lees je welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dit doen (de ‘doeleinden’) en op welke rechtsgrond de verwerking is gebaseerd. Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt immers voor één of meerdere specifieke doeleinden. Daarnaast is er steeds een aantoonbare rechtsgrond voor elke verwerking. De nummering die je terugvindt in de kolom ‘rechtsgrond’ heeft de volgende betekenis:

a) je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;

b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent;

c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als verwerkingsverantwoordelijke rust;

d) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Categorieën van persoonsgegevens

Doeleinden

Rechtsgrond

Identificatie –en contactgegevens (voor en achternaam, gebruikersnaam, e-mailadres, woonplaats, facturatieadres, telefoonnummer, BTW -nummer), betalingsgegevens, IP-adres en IMEI-code

Beheer en uitvoering van uw bestelling, uitvoering van onze overeenkomst (met inbegrip van facturatie), service voor, tijdens en na verkoop, klachtenbehandeling

b)

Identificatie –en contactgegevens (voor en achternaam, gebruikersnaam, e-mailadres, woonplaats, facturatieadres, telefoonnummer, BTW -nummer), betalingsgegevens, IP-adres en IMEI-code

Verzamelen van productfeedback ter verbetering van onze producten en diensten

d)

Identificatie – en contactgegevens (e-mailadres, woonplaats, facturatieadres), IP-adres en IMEI-code

Jou als klant informeren over onze producten en diensten door middel van gerelateerde communicatie (bv. een nieuwsbrief)

d)

Identificatie – en contactgegevens (e-mailadres, woonplaats, facturatieadres), IP-adres en IMEI-code

Jou als prospect, informeren over onze producten en diensten door middel van gerelateerde communicatie (bv. een nieuwsbrief)

a)

Identificatie – en contactgegevens (e-mailadres, woonplaats, facturatieadres)

Jou als prospect laten informeren over de producten en diensten van onze commerciële partners door middel van gerelateerde communicatie (bv. een nieuwsbrief, e-mail)

a)

Identificatie – en contactgegevens (naam, voornaam, woonplaats, facturatieadres, BTW-nummer), en betalingsgegevens

Voldoen aan wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen

c)

Identificatie – en contactgegevens (naam, voornaam, adres), betalingsgegevens en facturen

Ter verdediging en bescherming van onze rechten

d)

5. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien wij daartoe verplicht zijn op basis van dwingende wettelijke bepalingen of indien je ons vooraf expliciete toestemming daarvoor gaf. Ranson heeft alle juridische en technische voorzorgen genomen om toegang en gebruik van data zonder toestemming te vermijden.

Je geeft ons toestemming om jouw persoonsgegevens door te geven aan onze commerciële partners opdat zij jou kunnen informeren over hun producten en diensten via gerelateerde communicatie (vb. nieuwsbrief, e-mails).

Binnen onze onderneming zien wij erop toe dat jouw persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor personen die deze nodig hebben om te voldoen aan de contractuele en wettelijke verplichtingen. In bepaalde gevallen worden onze medewerkers bij het uitvoeren van hun taken ondersteund door externe dienstverleners verwerkers genoemd. Elke verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te verzekeren en handelt steeds volgens onze instructies. Ranson zal enkel een beroep doen op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten van de GDPR voldoet en de bescherming van jouw rechten is gewaarborgd.

6. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te steven. Houd er rekening mee dat tal van (wettelijke) bewaartermijnen ertoe leiden dat persoonsgegevens opgeslagen (moeten) blijven. Voor zover geen bewaarplicht bestaat, worden persoonsgegevens verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien je geldig je recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.

Daar komt bij dat Ranson persoonsgegevens kan bewaren als jij ons hiervoor toestemming heeft verleend of als wij deze gegevens mogelijks nodig hebben in het kader van een rechtsvordering. In dat laatste geval dienen we bepaalde persoonsgegevens te gebruiken als bewijsmiddelen. Met het oog hierop bewaren we bepaalde persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijn, die tot dertig jaar kan bedragen; de gebruikelijke verjaringstermijn in verband met persoonlijke rechtsvorderingen bedraagt echter tien jaar.

7. Beveiliging van persoonsgegevens?

Ranson heeft alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige dan wel opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Zo bewaren wij jouw persoonsgegevens op één centrale en beveiligde plaats op onze server zodat derden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

8. Wat zijn jouw rechten?

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 4. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht op inzage

Indien je je identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van je gegevens. Aldus heb je het recht de doeleinden van verwerking, de categorieën betreffende de gegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking je gegevens in te kijken.

8.3 Recht op rectificatie en aanvulling van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst jouw verantwoordelijkheid om de nodige aanpassingen door te voeren in jouw “gebruikersruimte”. Je kan je ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op vergetelheid of het wissen van je persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van je persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept je toestemming tot verwerken van je gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van je gegevens;
 • Je hebt rechtmatig je oppositierecht uitgeoefend;
 • Jouw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Jouw gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid. Het is mogelijk dat de verwijderde data tijdelijk blijven opgeslagen.

8.5 Recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Ranson om vast te stellen dat je geldig je recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. Ranson zal ophouden je persoonsgegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die je recht om zich te verzetten overheersen.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Ranson verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een volledig automatische beslissing die je aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft.

In drie situaties kan je je niet op dit recht beroepen:

 • als een wet dit toelaat (bijvoorbeeld ter voorkoming van belastingfraude);
 • als de besluitvorming berust op een uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; of
 • als dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, of de uitvoering van een overeenkomst (let wel, hierbij maken wij steeds geval per geval een afweging of er minder privacy intrusieve methoden bestaan om de overeenkomst te sluiten of uit te voeren).

8.9 Recht op het intrekken van mijn toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden.

9. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Indien je je rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit bij aangetekende brief te versturen naar Ranson, Generaal Deprezstraat 16 – 8530 Harelbeke of via e-mail aan info@ranson.be – info@bakersathome.be. Wij zullen je zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan (1) maand na het ontvangen van je verzoek.

10. Doorgiften aan derde landen?

Ranson geeft jouw persoonsgegevens uitsluitend door aan verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken in derde landen, voor zover we hiertoe wettelijk gerechtigd zijn.

Voor zover dergelijke doorgiften nodig zijn, nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in hoge mate worden beschermd en dat alle doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER rechtmatig plaatsvinden. Indien er een doorgifte plaatsvindt naar een land buiten de EER, waarvoor de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het land een passend niveau van bescherming biedt, is de doorgifte steeds onderworpen aan een overeenkomst die voldoet aan alle vereisten voor doorgiften aan derde landen, zoals de goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie. De door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen kan u raadplegen via de volgende hyperlink: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_nl.

11. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet tevreden bent met de verwerking van je persoonsgegevens door Ranson, heb je het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be/).