De website/webwinkel www.bakersathome.be (hierna “de Website”) is eigendom van Ranson nv – Generaal Deprezstraat 4 – 8530 Harelbeke (hierna “Ranson”):

Contactgegevens
Ranson NV
Generaal Deprezstraat 4 – 8530 Harelbeke
Telefoonnummer: +32 56 23.70.70
Faxnummer: +32 56 20.35.69
E-mailadres: info@ranson.beinfo@bakersathome.be
Ondernemingsnummer: BE0415.042.808

1. Algemeen

Door de toegang tot en het gebruik van de website, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud de gebruiksvoorwaarden en verbindt deze zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Een “gebruiker” (verder ook “Je” of “Jou” genoemd) in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden is eenieder die onze website bezoekt en gebruikt om informatie op te halen, ongeacht of deze overgaat tot een registratie.

De gebruiker wordt geacht eveneens kennis te nemen van onze Privacyverklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld worden.

Ranson behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

2. Registratie

Registratie kan noodzakelijk zijn. De gebruiker die toegang wenst te verkrijgen tot bepaalde functionaliteiten en specifieke informatie op onze website dient zich dan te registreren. Om zich te kunnen registreren, moet de gebruiker minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Het staat Ranson volledig vrij de registratievoorwaarden naar eigen goeddunken te bepalen en deze te allen tijde aan te passen.

Registratie door een minderjarige (-18 jaar) is alleen toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s) of wettelijke voogd.

De gebruiker dient bij de registratie een persoonlijk profiel (hierna: “gebruikersprofiel”) te creëren op basis van correcte, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige gegevens. In functie van de hoedanigheid van de gebruiker kan het absoluut noodzakelijk zijn om bepaalde informatie te vermelden.

Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker om verouderde gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Ieder gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Het is de gebruiker niet toegelaten zijn gebruikersprofiel over te dragen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Ranson. De gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens.

De gebruiker moet elke inbreuk op het confidentiële karakter van zijn gebruikersprofiel melden aan Ranson. Ranson zal in dergelijk geval de nodige stappen ondernemen teneinde de vertrouwelijkheid te herstellen.

3. Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website en haar andere gebruikers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van de website mag niet in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

Volgende handelingen zijn strikt verboden:

  • Softwareprogramma’s gebruiken die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens, waaronder spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Deze opsomming is geenszins limitatief.
  • De website en haar gegevens gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.
  • Andere gebruikers stalken en/of andere gebruikers trachten te overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen.
  • Zich op ongeautoriseerde wijze de toegang verschaffen tot de gebruikersprofielen van andere gebruikers.
  • Bij de registratie gebruik maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens.

Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

4. Maatregelen

Ranson behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de gebruiker in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. Ranson behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk.

Ranson beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een gebruikersprofiel. Daarnaast kan Ranson de gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op de website geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken.

Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. De gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen.

Indien de gebruiker oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij Ranson binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. Ranson zal de argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Alle informatie op de website is van een algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek of uniek zijn voor een persoon of entiteit. De gebruiker mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of dergelijke beschouwen. Elk gebruik dat de gebruiker maakt van de informatie op de website en de website op zich is volledig op eigen risico.

Ranson streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ranson garandeert niet dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de gebruiker onjuistheden vaststelt, is het mogelijk om contact op te nemen met de webbeheerder.

Ranson kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website of in mailings. Zelfs wanneer deze voortvloeit uit een zware fout of herhaaldelijke fouten, veroorzaakt door de website, door virussen, computermisdrijven, cybercriminaliteit en dit zelfs indien Ranson gewaarschuwd was voor deze schade. Ranson kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het uitvallen of eventuele malfuncties van het systeem om te contacteren. Ranson is in het niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de website.

Ranson kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan is uit het gebruik van de informatie die is vermeld op deze website of door het gebruik van de website zelf.

Ranson kan ten allen tijde de inhoud van de website en de website zelf zonder aankondiging of kennisgeving aanpassen, wijzigen en/of aanvullen. Ranson garandeert niet het goed functioneren van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke beschikbaarheid/onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van (on)rechtstreekse schade die zou voorvloeien uit de toegang tot, of het gebruik van, de website en de informatie hierop vermeld.

Ranson kan in geen geval tegenover wie dan ook, op direct of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks aanreiken naar externe websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan door Ranson.

Ranson verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Ranson en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Ranson (TM), haar tag lines, logo(s), kleurencombinatie en iedere handelsnaam die wij zelf gebruiken op ons Platform worden eveneens beschermd door het toepasselijk intellectueel eigendomsrecht. Wij vragen dan ook onze gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

De gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze een inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Ranson of van enige andere partij. Indien de gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan Ranson. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de gebruiker.

7. Bescherming van persoonsgegevens

Hoewel de meeste informatie op de website beschikbaar is zonder dat de gebruiker persoonlijke gegevens moet verstrekken, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met onze privacy statement.

8. Het gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Je leest er meer over in onze cookie policy.

9. Diverse bepalingen

Ranson behoudt de vrijheid om de website te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in het gedrang zou komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

De titels die wij in onze gebruiksvoorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor plaats van onze zetel.